Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań zawodowych w miejscu pracy według ustalonego programu bez nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy a zatem nie może być obarczony odpowiedzialnością, w tym materialną, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Szczegółowe zasady organizacji stażu reguluje umowa zawierana pomiędzy organizatorem stażu i Urzędem (w przypadku niektórych umów umowę podpisuje także osoba bezrobotna).

W związku z wdrożeniem dla pracowników pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego funkcji Doradcy Klienta (DK) ustalono, że każdy DK obejmuje wsparciem konkretną grupę osób bezrobotnych w danym przedziale literowym. W procesie Indywidualnego Planu Działania (IPD) osób bezrobotnych tworzonym we współpracy z DK wskazane są planowane formy wsparcia. Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy formy wsparcia przyporządkowane są do konkretnych ustalonych dla osób bezrobotnych profili.

Ze stażu mogą skorzystać osoby bezrobotne przyporządkowane do profilu pomocy II.

Pismem z dnia 05.12.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwage na organizowanie staży w zawodach regulowanych

Z uwagi na treść art. 79 ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) ograniczona jest możliwość zorganizowania stażu w zawodach regulowanych prawnie. Okresów pobierania stypendium nie wlicza się do stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. Bezrobotni nie powinni być kierowani na staż w zawodach regulowanych, ponieważ okresy te nie będą zaliczane jako niezbędna praktyka zawodowa wymagana do zdobycia uprawnień w zawodach regulowanych, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Można jednak ustalić z pracodawcą odpowiedni program stażu dla osób bezrobotnych, mając na względzie możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych (prawa do wykonywania zawodu) przez bezrobotnego oraz racjonalne i celowe wydawanie środków publicznych. 

Zawodami regulowanymi w Polsce zajmuje się MInisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spis zawodów regulowanych można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl

Aktualne na 31.12.2014 r.

 • w 2014 r. na staże skierowano  1099 osób bezrobotnych,
 • podpisano 660 umów o zorganizowanie stażu z 438 organizatorami,
 • wśród utworzonych miejsc stażowych przeważał sektor prywatny,

Najczęściej  tworzone stanowiska stażowe:

 • sprzedawca, kasjer – sprzedawca
 • pracownik budowlany
 • fryzjer
 • kelner
 • kucharz, kucharz małej gastronomii
 • magazynier
 • murarz, murarz – tynkarz
 • ślusarz
 • asystent, referent ds. księgowości
 • pracownik biurowy, pracownik administracyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu w pokoju 104 oraz pod numerami telefonów:

52 33 32 261 – Kamila Lahutta

52 33 32 252 – Agnieszka Walczyk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015, poz. 149 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1160).

 

Migawki z miejsc odbywania staży:

 • Staż na stanowisku kelner
  Staż na stanowisku kelner
 • Staż na stanowisku sprzedawca
  Staż na stanowisku sprzedawca
 • Staż na stanowisku sprzedawca
  Staż na stanowisku sprzedawca
 • Staż na stanowisku kucharz
  Staż na stanowisku kucharz
 • Staż na stanowisku pomoc cukiernika
  Staż na stanowisku pomoc cukiernika
 • Staż na stanowisku sprzedawca
  Staż na stanowisku sprzedawca
 • Staż na stanowisku pomocnik produkcyjny
  Staż na stanowisku pomocnik produkcyjny
 • Staż na stanowisku sortowacz materiałów drzewnych
  Staż na stanowisku sortowacz materiałów drzewnych
 • Staż na stanowisku sprzedawca
  Staż na stanowisku sprzedawca
 • Staż na stanowisku wulkanizator mechanik
  Staż na stanowisku wulkanizator mechanik
 • Staż na stanowisku ślusarz
  Staż na stanowisku ślusarz
 • Staż na stanowisku mechanik
  Staż na stanowisku mechanik
Metryka strony
Data publikacji 08.01.13
Data modyfikacji 31.03.15Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Walczyk
Autor: Kamila Lahutta