Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań zawodowych w miejscu pracy według ustalonego programu bez nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy a zatem nie może być obarczony odpowiedzialnością, w tym materialną, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Szczegółowe zasady organizacji stażu reguluje umowa zawierana pomiędzy organizatorem stażu i Urzędem (w przypadku niektórych umów zwieranych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowę podpisuje także osoba bezrobotna).

Staże skierowane będą w szczególności do następujących grup bezrobotnych:

- powyżej 50 roku życia,

- poniżej 25 roku życia, w tym osób, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),

- którzy uprzednio utracili zatrudnienie w instytucji sektora oświaty,

- kobiet,

- którzy w latach 2008 – 2013 nie byli uczestnikami projektu „Rozwiń Skrzydła” (ponieważ ich udział nie będzie wliczony do wskaźników efektywności),

- którzy w roku 2013 nie odbywali i nie ukończyli stażu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z uwagi na racjonalność wydatkowania środków).

Skierowanie do odbycia stażu może uzyskać wyłącznie bezrobotny przyporządkowany do profilu pomocy II.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu w pokoju 103 oraz pod numerami telefonów:

52 33 32 261 – Kamila Lahutta

52 33 32 252 – Agnieszka Walczyk

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z poźn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1160).

Metryka strony
Data publikacji : 08.01.13
Data modyfikacji : 30.05.14
Osoba publikująca: Agnieszka Walczyk
Autor: Kamila Lahutta